ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDEN


Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Megrendelésre vonatkozó rendszerüzenetet a nélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

BEVEZETÉS 


MAXXTONER.HU – SOPONYAI TIBOR EV.
Székhely: 7133 Fadd, Templom utca 51.
Telephely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/d.
Adószám: 66285036-2-37
Nyilvántartási szám: 33453144 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.A term észetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

http://www.maxxtoner.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.maxxtoner.hu/ (adatvédelem menü) A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI


Amennyiben megkeresné Vállalkozásunkat, telefonos, levélcímes és e-mail elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Soponyai Tibor EV. minden, hozzá beérkezett e-mailt az érintett személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.
Név: SOPONYAI TIBOR EV.
Székhely: 7133 Fadd, Templom u.51.
Telephely: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/d.
E-mail: tibor@maxxtoner.hu
Telefon: +36 1 210 0462
Mobil: +36 30 581 5889

Adatvédelmi tisztviselő Jelenleg nincs, de az alábbi személy kereshető.
Név: Soponyai Tibor
Telefonszám: +36 30 581 5889

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK


1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;


2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;


3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;


6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
 

A személyes adatok:


a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);


b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk „adattakarékosság”);


d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);


e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor. Az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);


f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

ADATKEZELÉSEK


A) WEBOLDAL MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS


1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat – Az adatkezelés célja
Jelszó – A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév – A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím – Kapcsolattartás.
Telefonszám – Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabbegyeztetése.
Számlázási név és cím – A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím – A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja – Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím – Technikai művelet végrehajtása. Az e-mail cím nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.


2. Az érintettek köre: A webshop, weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.


4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletbentartásával.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 postai úton a 1097 Budapest, Gubacsi út 6/d.
 e-mail útján a tibor@maxxtoner.hu e-mail címen,
 telefonon a +36 1 210 0462 számon.


7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


8. Tájékoztatjuk, hogy: Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

B) AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás
Adatfeldolgozók által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
Adatfeldolgozók megnevezése és elérhetősége: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Web: https://gls-group.eu/HU/hu/gls-reklamacio
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Online fizetés
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: CIB Zrt.
 Székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
 Telefon: (+36 1) 4242 242
 Web: https://net.cib.hu/elerhetosegek/panaszkezeles/index
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató
1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DotRoll Kft.
 Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 Adószám: 13962982-2-42
 Cégjegyzékszám: 01-09-882068
 E-mail cím: support@dotroll.com
3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Egyéb adatfeldolgozó a könyvelés, aki kapcsolatba kerül személyes adataival: COVER BT.

 Cím: 1201 Budapest, Lehel utca 53.
 Telefonszám: +36 1 284 8087

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1) A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett
webáruházak töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére. A
webáruházunkban használt cookie-kat 3 nagyobb csoportba sorolhatjuk:
2) a) Szükséges cookie-k: Annak érdekében, hogy webáruházunk helyes működését biztosítani tudjuk,
cookie-kat kell használunk. Azokat a sütiket nevezzük szükségesnek, amelyek nélkül a webáruház nem
tudna megfelelően funkcionálni. A szükséges cookie-k szabályozzák a következő funkciókat:
 beléptető oldal megjelenjen-e újra vagy sem a látogatónak
 kívánságlistára tett termékek listája
 a bolt adatbázisbeli azonosítója
b) Statisztikai cookie-k: A statiszikai cookie információt gyűjtenek arról, hogyan használják látogatóink
webáruházunkat. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statiszikai cookie-k
által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a
látogatás időpontja, stb.
c) Marketing cookie-k: A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb böngészési
élményt tudjon nyújtani a webáruház a látogatói számára, többek között személyre szabott ajánlatok és
hirdetések megjelenítésével.Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
3) Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4) Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók
nyomon követése.
5) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése a vonatkozó látogatói munkamenet
lezárásáig tartó időszak.
6) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel
személyes adatokat az adatkezelő.
7) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat
törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8) Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának
kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az
előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás

nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
1) A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.
§-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató
reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2) Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
3) Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez
szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a
Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 Személyes adat
 Az adatkezelés célja
 Név
 e-mail cím.
5) Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. A feliratkozás időpontja Technikai művelet
végrehajtása. A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.
6) Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
7) Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az
érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
8) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz
a leiratkozásig tart az adatkezelés.
9) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A
személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
10) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a
rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
11) A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja az érintett
kezdeményezni:
 postai úton: 1097 Budapest, Gubacsi út 6/c. címen,
 e-mail útján: a reklamacio kukac maxxtoner pont hu e-mail címen,
 telefonon: 06-1-210-0462 számon.
12) Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
13) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1)
bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése: A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a
hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes
adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó -
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és
harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
14) Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha
hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Hírlevél-küldés részletei
Hírlevél-küldés a DotRoll Kft. szervereiről történik.
 Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-882068
 Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 Email cím: support@dotroll.com
 Web: www.dotroll.com
 Adószám: 13962982-2-42
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az
Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

PANASZKEZELÉS
1) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
 Személyes adat
 Az adatkezelés célja
 Vezeték-és keresztnév
 Azonosítás, kapcsolattartás
 E-mail cím
 Telefonszám
 Számlázási név és cím
2) Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és
problémák kezelése.
3) Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi
érintett.
4) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat
és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7)
bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
5) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A
személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
6) Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a
rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
7) A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:
 postai úton: a 1097 Budapest, Gubacsi út 6/d. címen
 e-mail útján: a tibor@maxxtoner.hu e-mail címen,
 telefonon: a 06-1-210-0462 számon.
8) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
9) Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul. A szerződés
megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy
panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a
felhasználó nyilvános profilképe.
2) Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalakon, és „lájkolta” a
weboldalt.
3) Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak
vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
4) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az
adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal
szabályozása vonatkozik.
5) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi
oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1) Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája
lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba
léphet az adatkezelővel.
2) Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az
adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével törli.
3) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
4) Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése
esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátására.
5) A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1) A hozzáférés joga Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezel és e folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2) A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján

történő – kiegészítését.
3) A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4) Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
6) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
7) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
8) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
9) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival
szemben.
10) Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta (...)
11) A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is.
12) Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés
érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
13) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne
terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló
döntés hatálya, a mely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: Ön és az adatkezelő közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó
olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az Ön kifejezett
hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai
és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. Az adatkezelő
adatbiztonsági intézkedései: A felhasználó számlázási és szállítási adatait a honlapot kiszolgáló web
szerveren tárolja adatkezelő, a felhasználó jelszavát MD5 kódolással rögzíti, így az nem visszafejthető.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi
incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
 a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely
biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett
tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti
hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400
 Fax: +36-1-391-1410
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, GDPR ) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.)
 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)
 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a
viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).